Почетна --> Архива --> 270 --> КОДОТ НА ИЛИЈАДА
КОДОТ НА ИЛИЈАДА
Автор: ЕГО Редакција   

· Познатиот учен од 19 век, Пасов, кој познавал неколку западнословенски јазици, споменува дека во "Илијада" и "Одисеја" има зборови со словенски корења и основи.

· Споредбата на "глосите" на Хомер од „Илијада“ и „Одисеја“ со денешните зборови од дијалектите на Егејска Македонија покажува фрапантна сличност.

· Во “Илијада” има повеќе од 40.000 зборови што се идентични или слични со современиот македонски литературен јазик.

Со пелазгиско-древномакедонски јазик и писмо се служел Хомер при пишувањето на неговите дела. Тоа може да се заклучи при анализата на познатите “Илијада” и „Одисеја“ кои обилуваат со зборови кои и ден-денес живо егзистираат во своите архаизми во народниот и во современиот македонски литературен јазик.

Споредбата на "глосите" на Хомер од „Илијада“ и „Одисеја“ со денешните зборови од дијалектите на Егејска Македонија покажува фрапантна сличност. Тоа е доказ дека врз македонска јазична основа биле опеани настаните во двата древномакедонски епоси. Еве некои примери на Хомерови зборови и зборови од македонскиот јазик и дијалекти: анавено - јавнувам, најавнувам; ананги - нагазувам, нагазам; анадидами - наддавање, подавање; анамено - наминувам, наминам: анамимнско - намнијам, напомнувам; антизанти, санки, синки; аподри пто - подрипнувам, рипам; апакопто - покосувам, косам (коса); апоностео - поносувам, носам; апоксео - почешувам, почешам (чешел); апопао - попнам, да се попнам...

Самата акција на "Илијада", војната во Троја и авантурите на Одисеј, се само дел од древномакедонската митологија, а нивниот јазик нема никаква основа да биде древногрчки. Во тие ремек-дела не се сретнуваат никакви арапизми. А за таканаречените

Словенизми

хомерологот-палеолингвист, светски познатиот учен од 19 век, Пасов, кој познавал неколку западнословенски јазици, споменува дека има зборови со словенски корења и основи во "Илијада" и "Одисеја". На прво место можела да го заинтересира ономастиката на древномакедонските богови: Ѕеус (кој му зазвучил како ѕвезда, gwiazda; Посејдон на посед на дно; дусја на душа; дума на дума; даер на давач, доверител, девер; стено на стенка; одитис на оди; зестос на жешко, сфалло на сфали и др. Ова значи дека тој е иницијаторот за да се посомневаат хомеролозите во тврдењето дека "Илијада" и "Одисеја", можеби се напишани на старословенски јазик.

Колку и да бил оригиналот на „Илијада“ и „Одисеја“ видоизменет древномакедонски јазик, тој во основа си го зачувал својот лик, како што можеме да видиме од примерите, со што во потполност може да се потврди дека оригиналите на епските песни што се вклучени во двата шедеври, се дело на поетите од древната Македонија. Зборовите од Илијада (Сончевина) и Одисеја (Одење, патување), во денешниот македонски литературен јазик, иако тој од синтетички минал во аналитички, во корењето и основите не се оддалечиле многу, за да не може народот да ги препознае и да се снајде во нивната разговорна функција. Колку да потсетиме, Илиј е древен бог на Сонцето, кој во христијанството се видоизменил во свети Илија.

Во “Илијада” има повеќе од

40.000 зборови

што се идентични или слични со современиот македонски литературен јазик како на пример:

Пелазгиско-Древномакедонски Современ македонски

ајде ајде

ајма ајма, ајде

балано балано, баласто, големо

бере бере, збира, собира

берет берет, бере, збира, собира

билја збилја, вистина

благо благо, богатство

ближика ближен, близок

бога бога, бог

бона бона, дона, жена

бригди бриги, грижи

веко векна, леб

вести води, одведе

вер вера, верба

виблос библос, библија

вивлион библио, библиски

видето видено, виде

висос височина

воало веало, вее

вронти гронти, вреви

вувон уво, глуво

герме грееме

голио голио, гол

гор горе

грееме грееме

гуга гуга

дар дар, подарок

димница димница

дол дол

домус дом

дума дума

затна затна

зелкиа зелка, зелки

иде иде

кс ксна, касна

кунес куне, кутре, куче

ламија ламја

ланеж ланец

лед лет, лета

липа липа

лом лом

медовина медовина

мелко млеко

миликос мили

молја молја

мортос мртов, мортус

нас нас

огон оган

ое мое

оп оп, опаа

ости остај

оуде овде

пез пеш

петје пејте

печ печка

пиете пиете

пиеш пиеш

плуг плуг

предол предел

при при

позеди позади

рад радост

рај рај

све се

седло седло

си си

синатеи сина, светна

сон сон

стермо стрмо, стрмно

стинеј остине

та таа

тај тој

ти ти

уседај заседи

уседи седи

хости гости

дравикос                                                                                здраво

мили                                                                                      мил, мили

мортос                                                                                  мртов

омилиа                                                                                 омилен

подарки                                                                               подароци

треси                                                                                     треси

друос                                                                                    дрво

лута                                                                                       лута

лего легни, легло

аијде ајде

памити памти

плоо пловам

асма, ејсма песна, песма

еруко во рака

арин арен

бија, бие бија, бие, убие

доко мои доказ мој

идри                                                                                   итри, итар

едо                                                                                     јади, јадов

пиете пијте, пиете

стего стега

одитис оди, одење

котуле котле

малакос младо

оленос елен

оккос око

ајке ако

маја мајка

долихо долго

 
 
Карпатија
___________________________
Rustiko
___________________________

Зк Пелагонија

Водовод

Буре

Квасара Битола

Стоматолошка ординација Д-р Јолевски
_______________________________